ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Drugi prijavni rok - prosta vpisna mesta

Spoštovani,
objavljamo prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za vpis v višješolske študijske programe na Višji strokovni šoli ŠC Kranj:

Več...

Vpis 2019/2020

Obveščamo vas, da je objavljen Razpis za vpis 2019/2020.

pdfrazpis-2019-2020.pdf

Razpisana vpisna mesta na Višji strokovni šoli, Šolski center Kranj:

PROGRAM skupna vpisna mesta dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
EKONOMIST 50 50 2 2
ELEKTROENERGETIKA 35 35 1 1
INFORMATIKA 60 70 2 2
MEHATRONIKA 60 70 2 2
ORGANIZATOR
SOCIALNE MREŽE
- 50 - 2
POSLOVNI SEKRETAR - 50 - 2
VAROVANJE 30 30 1 1

Pogoji vpisa

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Več...

Cenik

 CENIK ŠOLNIN IN PRISPEVKOV VIŠJEŠOLSKE DEJAVNOSTI

 

A

REDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

Vpisnina

 • v 1. letnik – plačilo ob vpisu

30,00

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 1. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 • v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

 • za ponavljanje ali ponovni vpis v 2. letnik – plačilo ob vpisu

20,00

b)

Izpiti

 • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpitov pri istem predmetu

40,00

 • prvo, drugo, tretje (komisijsko) opravljanje izpitov za osebe brez statusa pri istem predmetu

20,00

 • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpitov za osebe brez statusa pri istem predmetu

120,00

 • diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

c)

Potrdila

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 • druga potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

č)

Ostalo

 • dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 • Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

d)

Ostalo – program varovanje

 • terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje po obrokih:

80,00

 1. o1. obrok –   rok plačila: 1. april

40,00

 1. o2. obrok – rok plačila: 1. junij

40,00

B

IZREDNI ŠTUDIJ

EUR

a)

ŠOLNINA za programe informatika, elektroenergetika, mehatronika

4.030,00

1. CIKLUS – prvo študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

1.592,00

Vpisnina v 1. ciklus – plačilo ob vpisu

30,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

1.562,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

350,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

303,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

303,00

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

303,00

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

303,00

2. CIKLUS – drugo študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

1.592,00

Vpisnina v 2. ciklus – plačilo ob vpisu

20,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

1.572,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

360,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

303,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

303,00

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

303,00

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

303,00

3. CIKLUS – tretje študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

846,00

Vpisnina v 3. ciklus – plačilo ob vpisu

20,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

826,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

360,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

233,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

233,00

Skupaj

4.030,00

b)

ŠOLNINA za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

3.750,00

1. CIKLUS – prvo študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

1.480,00

Vpisnina v 1. ciklus – plačilo ob vpisu

30,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

1.450,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

350,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

275,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

275,00

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

275,00

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

275,00

2. CIKLUS – drugo študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

1.480,00

Vpisnina v 2. ciklus – plačilo ob vpisu

20,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

1.460,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

360,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

275,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

275,00

 1. o4. obrok – rok plačila: 1. april

275,00

 1. o5. obrok – rok plačila: 1. junij

275,00

3. CIKLUS – tretje študijsko leto v celoti (vpisnina in šolnina)

790,00

Vpisnina v 3. ciklus – plačilo ob vpisu

20,00

Šolnina v celoti – plačilo ob vpisu

770,00

Možnost plačila šolnine po obrokih:

 1. o1. obrok – plačilo ob vpisu

360,00

 1. o2. obrok –   rok plačila: 1. december

205,00

 1. o3. obrok – rok plačila: 1. februar

205,00

Skupaj

3.750,00

c)

Ostali vpisi

 • evidenčni vpis oz. vpis osebe brez statusa – plačilo ob vpisu

20,00

 • ponovni vpis – vpisnina – plačilo ob vpisu

20,00

 • ponovni vpis – šolnina – plačilo ob vpisu

360,00

č)

Izpiti*

 • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpitov pri istem predmetu (prvi, drugi in tretji izpit pri istem predmetu so vključeni v ceno šolnine)

40,00

 • prvo, drugo, tretje (komisijsko) opravljanje izpitov za osebe brez statusa pri istem predmetu

20,00

 • četrto in vsako nadaljnje komisijsko opravljanje izpitov za osebe brez statusa pri istem predmetu

120,00

 • diplomski izpit za osebe brez statusa

30,00

d)

Potrdila

 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni

0,00

 • potrdila na zahtevo za osebe brez statusa

5,00

e)

Ostalo

 • dvojnik diplome, dvojnik druge listine o uspešno končanem izobraževanju

10,00

 • dvojnik študentske izkaznice z nalepko

7,00

 • zdravniški pregledi

po dejanskih stroških

 • terenske vaje in strokovne ekskurzije

po dejanskih stroških

 • laboratorijske in seminarske vaje za osebe brez statusa za 1 predmet

40,00

 • organizacija PRI za osebe brez statusa

40,00

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe elektroenergetika, informatika, mehatronika

34,43

 • vrednost priznane kreditne točke s sklepom študijske komisije za programe ekonomist, organizator socialne mreže, poslovni sekretar, varovanje

32,00

 • Slovenščina za tujce posamezna stopnja

400,00

f)

Ostalo – program varovanje*

 • terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje

00,00

POJASNILA

POJASNILA K CENIKU B

Šolnina, evidenčni vpis (vpis za osebe brez statusa), ostali vpisi, diplomski izpit, opravljanje vaj in drugo lahko poravna organizacija oz. gospodarska družba na podlagi podpisane izjave, naročilnice oz. odločbe z možnostjo plačila v celotnem znesku, polovičnem znesku ali po obrokih.

Študenti, ki imajo plačilo zneska šolnine določeno s sklepom, ki ga izdajo organi in odgovorne osebe Šolskega centra Kranj, se le ta upošteva.

Na podlagi vloge študenta ter sklepa študijske komisije se lahko vrednost šolnine zmanjša za vrednost priznane kreditne točke.

Na podlagi 39. člena ZVSI (UL RS št. 86/04, 100/13) imajo študenti pravico do vpisa in izobraževanj pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, drugimi predpisi in študijskim programom ter pri tem lahko napredujejo in končajo izobraževanje prej kot je predvideno s študijskim programom.

V primeru, ko študenti v tekočem študijskem letu pospešeno napredujejo v višji ciklus plačajo preostanek šolnine za ciklus v katerega so vpisani po napredovanju od datuma napredovanja.

V primeru, da imajo študenti odobreno izobraževanje z osebnim izobraževalnim načrtom, z možnostjo predčasnega zaključka študija, morajo poravnati šolnino, kot je predvidena za posamezen višješolski program, v celoti (vse tri cikluse).

V primeru izpisa, se že izdani in neplačani računi stroškov izobraževanja, do datuma izpisa iz programa, poravnajo v celoti. V primeru že plačane celotne šolnine, se le-ta ob izpisu iz programa poračuna obročno, v sorazmernem deležu.

* Terenske vaje pri predmetu Oborožitev in streljanje v programu varovanje so za izredni študij vključene v ceno šolnino.

OSTALA POJASNILA K CENIKOM

Oseba brez statusa je študent, ki je bil v preteklosti vpisan v višje strokovno izobraževanje na Višjo strokovno šolo Šolskega centra Kranj, a v tekočem študijskem letu nima statusa študenta oz. ne koristi pravic iz statusa študenta.

Upravna taksa se plača skladno z Zakonom o upravnih taksah (UL RS št. 106/10 in spremembe).

Ceniki so usklajeni s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (UL RS št. 21/2011) in so bili sprejeti na seji Sveta zavoda ŠC Kranj, dne 11. 04. 2019.

Za študente vpisane v študijskem letu 2018/2019 velja cena šolnine za tekoči ciklus kot je bila določena z veljavnim cenikom sprejetim na Svetu zavoda ŠC Kranj, dne 18. 10. 2019, z vpisom v naslednja študijska leta pa velja cenik sprejet na Svetu zavoda ŠC Kranj, dne 11. 04. 2019.

Cenik šolnin in prispevkov višješolske dejavnosti sprejet na Svetu zavoda ŠC Kranj, dne 11. 04. 2019, velja od 01. 05. 2019.

                                                                                                                              Polonca Tomac Stanojev, prof.,

                                                                                                                              predsednica Sveta zavoda ŠC Kranj

slovensko english      Šola prihodnosti

september 2019
ptsčpsn
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

erasmus

20letVSS

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information